Πηγές Πληροφοριών

Επαγγελματικές Πηγές Ιατρικών Πληροφοριών

Pfizer.gr

Ο εταιρικός ιστότοπος της Pfizer Hellas παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών σχετικά με τον όμιλο, τα νέα, τα φάρμακα και τις δεσμεύσεις της Pfizer. Παρέχει επίσης συνδέσμους προς όλα τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) των προϊόντων της Pfizer. Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται για ασθενείς ή φροντιστές καθώς και για επαγγελματίες υγείας.

PfizerPro

Ο ιστότοπος της PfizerPro παρέχει πρόσβαση σε τρέχουσες πληροφορίες προϊόντων καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης και βοήθειας ασθενών για συνταγογραφούμενα φάρμακα της Pfizer. Ο ιστότοπος προορίζεται για Έλληνες επαγγελματίες υγείας [απαιτείται εγγραφή για την πρόσβαση στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ)]

"MILE" (Ηγέτες Ιατρικής Ενημέρωσης στην Ευρώπη)

Ο "MILE" (Ηγέτες Ιατρικής Ενημέρωσης στην Ευρώπη) είναι ένας οργανισμός που σκοπό έχει να μοιραστεί τη γνώση και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την λειτουργία της Ιατρικής Ενημέρωσης στην Ευρώπη. Ο γενικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα για τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς και, ως εκ τούτου, η συμβολή στην ασφαλέστερη και καταλληλότερη χρήση τέτοιων προϊόντων.

Medical Information Gateway

Το MI Gateway είναι μια διαδικτυακή πύλη που αναπτύχθηκε από τη MILE, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν εύκολα τα στοιχεία επικοινωνίας της λειτουργίας της Ιατρικής Ενημέρωση για ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS)

Δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) των φαρμάκων της Pfizer Inc. με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επαγγελματιών υγείας στο χώρο εργασίας και η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χορηγούμενο Πρόγραμμα Έρευνας (ISR)

Το Χορηγούμενο Πρόγραμμα Έρευνας (ISR) παρέχει υποστήριξη και/ή χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων με πρωτοβουλία του ερευνητή.

Κλινικές δοκιμές

Clinical Trials.gov

Βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες κλινικές δοκιμές.