Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Διαδικτυακού Τόπου
www.pfizermedicalinformation.gr

Σας καλωσορίζουμε στον Διαδικτυακό Τόπο www.pfizermedicalinformation.gr (ο ‘Διαδικτυακός Τόπος’). Ο διαδικτυακός αυτός τόπος ανήκει στη Φαρμακευτική Εταιρία Pfizer Ελλάς Α.Ε. (στο εξής Pfizer), με έδρα στο Ν. Ψυχικό Αττικής, Λ. Μεσογείων 243, Τ.Κ. 154 51.

Παρακαλούμε, προτού επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε τον Διαδικτυακό Τόπο, διαβάστε προσεχτικά τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης (οι ‘ Όροι Χρήσης’). Εφόσον επιλέξετε να επισκεφτείτε ή να κάνετε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους Χρήσης αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε μην επισκεφτείτε τον Διαδικτυακό Τόπο και να μην κάνετε χρήση αυτού. Η Pfizer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης από καιρού εις καιρόν. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης. Τυχόν αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ και θα δεσμεύουν τους χρήστες από τη στιγμή που αυτές θα εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο.

1. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας. Κάθε πρόσβαση και χρήση από εσάς του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Διαδικτυακός Τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας που διαμένουν ή έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Για να κάνετε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Συμφωνείτε να ενεργείτε κατά πάντα χρόνο νόμιμα κατά την πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο και κατά τη χρήση αυτού και να μην πράττετε οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία, να παρέμβει, να διασπάσει την πρόσβαση, να διακόψει ή να χειροτερέψει τη λειτουργικότητα του Διαδικτυακού Τόπου, να αναστείλει τη χρήση ή την εμπειρία άλλων χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου.

2. Περιεχόμενο και Αποκλεισμός Ευθύνης

Συμφωνείτε ότι η πρόσβαση και χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου γίνεται με δικό σας κίνδυνο και ευθύνη. Η Pfizer δύναται να προσθέτει, να τροποποιεί ή να διαγράφει υλικό από τον Διαδικτυακό Τόπο ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Pfizer θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στον Διαδικτυακό Τόπο, ωστόσο δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα του Διαδικτυακού Τόπου. Η Pfizer δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Ούτε η Pfizer ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της Εταιρίας ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

3. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Pfizer, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, το προσωπικό της, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση από το χρήστη των Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.

4. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Pfizer σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Διαδικτυακού της Τόπου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας, Πολιτική σχετικά με τα Cookies, που θα βρείτε στον Διαδικτυακό μας Τόπο, η οποία εξηγεί και παραθέτει τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου της Εταιρίας, καθώς και τη βάση επί της οποίας ενδέχεται να κάνουμε χρήση των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ‘cookies’), που μας κοινοποιούνται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου.

5. Διαδικτυακοί Τόποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτός ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην Pfizer. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρίας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Pfizer. Η Pfizer δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ή δαπάνη ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Οποιαδήποτε παραπομπή σε διαδικτυακό τόπο τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στον Διαδικτυακό Τόπο, δεν σημαίνει ότι η Pfizer εγκρίνει ή συνιστά ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τους διαδικτυακούς τόπους των τρίτων.

6. Ιατρικές Πληροφορίες

Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για περιπτώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος. Το υλικό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο διάγνωσης ή θεραπείας προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ζητάτε τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.

7. Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό στέλνετε στην Pfizer μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τον Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Pfizer θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ουδεμία δέσμευση θα υπάρχει ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Pfizer είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης των προϊόντων της.

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Η Pfizer κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συγγενή δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα που σχετίζονται με τον Διαδικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, οπτικοακουστικού έργου, σχεδίων, λογισμικού, εμπιστευτικών πληροφορίων και υλικού εν γένει. Τα περιεχόμενα αυτού του Διαδικτυακού Τόπου δεν μπορούν να αντιγραφούν παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Pfizer, συνακόλουθα δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή άλλως να επαναδιανεμηθούν. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του Διαδικτυακού Τόπου σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να δημιουργήσετε οποιαδήποτε παράγωγη εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του Διαδικτυακού Τόπου, δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Pfizer. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Pfizer ή τρίτου μέρους.

9. Σήματα

Όλες οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή με σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Pfizer ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των δικαιούχων αδειών ή των συνεργατών της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση ή/και η παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθεμίτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Pfizer και οι εταιρίες του Ομίλου προστατεύουν ενεργά και δυναμικά τα πνευματικά και βιομηχανικά τους δικαιώματα, στο μέγιστο βαθμό που τους το επιτρέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.

10. Προβλέψεις

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει προβλέψεις που υπόκεινται σε αστάθμητους και αβέβαιους παράγοντες που μπορεί να έχουν σαν συνέπεια να διαφέρουν τα πραγματικά αποτελέσματα από αυτά που προβλέφθηκαν. Η Εταιρία δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πραγματοποίηση ή μη τυχόν προβλέψεών της.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο Διαδικτυακός Τόπος και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Παρόλο που οι πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να είναι προσβάσιμες από χρήστες εκτός της ελληνικής επικράτειας, ειδικά οι πληροφορίες που αναφέρονται στα προϊόντα της Pfizer, προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους κατοίκους της Ελλάδος. Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, νομοθετικές προβλέψεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα. H Pfizer επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου σε χώρες όπου αυτή απαγορεύεται, θεωρείται ότι δεν έχει γίνει. Ο Διαδικτυακός Τόπος πιθανόν να περιέχει και συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που έχουν δημιουργηθεί από διάφορα τμήματα και θυγατρικές του Ομίλου Pfizer που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που είναι κατάλληλες μόνο για τη χώρα προέλευσής τους. Οι Όροι Χρήσης και η χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτό τον Διαδικτυακό Τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

12. Διαιρετότητα

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τυχόν παράλειψη ή αδυναμία της Pfizer να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν θα συνιστά παραίτησή της από οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη και δεν θα σας απαλλάσσει από την τήρηση των υποχρεώσεών σας, όπως αυτές προβλέπονται από την παρούσα και από το εφαρμοστέο δίκαιο.

13. Αιτήματα και Παράπονα

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της Pfizer +210 67 85 800. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα ή στο παράπονό σας το ταχύτερο δυνατό.

14. Κεντρικά Γραφεία

Η έδρα της εταιρίας Pfizer Ελλάς Α.Ε. βρίσκεται στη Λεωφ. Μεσογείων 243, T.K. 154 51 , Ν. Ψυχικό, Αθήνα.